Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN BV

 1.                          Artikel 1 Toepassingsgebied, kennisname en aanvaarding

 

1.1.              Deze voorwaarden, die geen stijlclausules bevatten, met inbegrip van de bijzondere voorwaarden die worden vermeld op onze documenten zoals o.m. offertes, orderbevestigingen, leveringsnota's, werkbonnen, zijn, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, van toepassing op de overeenkomst tussen HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN BV en haar klant medecontractant, hetzij als koper, hetzij als opdrachtgever van diensten en werken (hierna in alle gevallen de “Klant” genaamd) en dit retroactief van zodra zij minstens één keer, op eender welk tijdstip en in eender welke vorm aan de Klant ter kennis werden gebracht.

1.2.              Door het aangaan van de overeenkomst heeft de Klant bevestigd dat hij kennis heeft van en zijn instemming geeft met deze algemene voorwaarden en dat hij aanvaardt dat ze in overeenstemming zijn met alle geldende dwingende bepalingen en met de grondrechten.

In het bijzonder aanvaarden beide partijen dat de afspraken in deze algemene voorwaarden evenwichtig en niet onrechtmatig zijn en volledig in overeenstemming zijn met de regels over onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen uit het Wetboek Economisch Recht.

1.3.              Zij worden beschouwd als zijnde formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de Klant Zij zijn van toepassing met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de Klant (zelfs indien deze voorwaarden in tegenspraak zijn met de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant), ook als deze van recentere datum zijn. De bijzondere voorwaarden m.b.t. de uit te voeren werken, die werden opgenomen in de offerte, blijven in elk geval van toepassing, tenzij hiervan op uitdrukkelijke wijze wordt afgeweken.

1.4.              Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de overige bepalingen ervan niet uit.

1.5.              Indien één of meerdere van onderhavige voorwaarden definitief onafdwingbaar of nietig zouden verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen en wordt de betreffende onafdwingbare en/of nietige bepaling of de interpretatie ervan vervangen door een bepaling die, binnen de wettelijke perken, hetzelfde of gelijkaardig doch wettelijk aanvaardbare effect bereikt als de onafdwingbare of nietige bepaling.

1.6.              De titels van de artikels van deze algemene voorwaarden zijn louter indicatief.

 

 2.                          Prijsopgaven en overeenkomsten


2.1.              De offerte is slechts geldig voor een periode van 30 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien of tenzij deze vóór de aanvaarding door de Klant, door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN zou worden herroepen. HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN kan slechts gehouden zijn door haar offerte als de bestelling van de Klant haar bereikt tijdens voormelde termijn. De in de offerte aangeduide prijzen zijn slechts geldig onder voorbehoud van een volledige bestelling, dit is van alle in de offerte voorziene werken en materialen.

2.2.              Bestekken en offertes zijn gebaseerd op de op het ogenblik van het opstellen ervan geldende waarden van lonen, taksen en kostprijs van materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN zich het recht voor de prijzen, tot aan de facturatie,  aan te passen aan de hand van onderstaande prijsherzieningsclausule:

P1 = P0 x (0,2 + L1/L0 x 0,4 + M1/M0 x 0,4)

Waarbij:

-              P1: Nieuwe prijs

-              P0: Oorspronkelijke prijs

-              L1: gewijzigde Loonkost

-              L0: Oorspronkelijke loonkost (bij opstelling)

-              M1: gewijzigde Materieelkost

-              M0: Oorspronkelijke materieelkost (bij opstelling)

HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN is niet gehouden de prijs te verlagen in geval van een daling bij toepassing van de prijsherzieningsclausule.

2.3.              Elke verandering door de Klant aangebracht aan de oorspronkelijke bestelling na de prijsopgave door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN, zal enkel gebeuren mits expliciete toestemming van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN over de gewijzigde voorwaarden. Een afwijzing door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN van de voorgestelde verandering doet geen afbreuk aan de oorspronkelijke overeenkomst.

2.4.              HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN is gerechtigd éénzijdig wijzigingen aan te brengen aan het door haar voorgestelde materiaal tot zelfs na de bestelling, mits het andere materiaal even adequate eigenschappen heeft of in overeenstemming is met de in de bestelbon geformuleerde noden van de Klant

2.5.              Bestellingen worden door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde producten voorradig zijn in haar magazijn of door haar aan haar gebruikelijke voorwaarden binnen de gebruikelijke termijnen kunnen verkregen worden.

2.6.              De Klant draagt de volle en uitsluitende verantwoordelijkheid om een eventuele studie te laten uitvoeren in verband met de plaatsing, de stabiliteit, de montage of enige andere noodzakelijke of nuttige informatie.

2.7.              De Klant verklaart vooraf of op eerste verzoek aan HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN alle nuttige informatie te bezorgen (bv. lastenboek, stabiliteitsstudie, plannen architect, meetstaat…), om een correcte offerte te kunnen opstellen. Kosten door fouten of aanpassingen ten gevolge van foutieve of onvoldoende informatie zijn uitsluitend ten laste van de Klant en zullen worden doorgerekend aan de Klant

2.8.              De hoeveelheden en maten, vermeld in de offerte, zijn steeds vermoedelijke hoeveelheden, gebaseerd op de informatie die door de Klant ter beschikking werd gesteld. De werkelijke uitgevoerde hoeveelheid zal worden aangerekend aan de overeengekomen eenheidsprijzen. Indien er een forfaitaire prijs is afgesproken, wordt de prijs aangepast van zodra er meer dan 5% afwijking in plus is in de vooropgestelde maten en hoeveelheden.

Indien HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN een prijsraming maakt op basis van door de Klant meegedeelde maten, is deze prijsraming slechts indicatief. HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN kan steeds zelf ter plaatse opmetingen komen doen en kan op basis daarvan de prijs aanpassen.

2.9.              HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN kan slechts instaan voor de conformiteit van het materiaal aan bijzondere of aanvullende vereisten indien deze vereisten aan HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN uitdrukkelijk en ondubbelzinnig werden meegedeeld door de Klant voorafgaandelijk aan de aanvaarding van de bestelling door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN.

2.10.          Bestellingen door de Klant zijn onherroepelijk. Niet alleen door ondertekening voor akkoord van (een kopij van) het aanbod of de offerte, doch ook door enige andere vermelding of document zoals o.m. een e-mail uitgaande van de Klant waarbij zonder voorbehoud de offerte of het aanbod van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN wordt aanvaard, verbindt de Klant zich op definitieve wijze

2.11.          De bestelling is slechts bindend voor HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN door haar schriftelijke bevestiging, door een uitdrukkelijke overeenkomst of door de uitvoering. De Klant dient bij bevestiging deze door te nemen en HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele onjuistheden. Indien de eventuele non conformiteit niet gemeld is binnen de 24 uren na het tijdstip van de bevestiging, wordt de bevestiging onweerlegbaar vermoed identiek te zijn aan de bestelling van de Klant en wordt de overeenkomst geacht aldus gesloten te zijn op de zetel van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN.

2.12.          Niet-aanvaarde bestekken en prijsoffertes gelden ten titel van inlichting. HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN is nooit aansprakelijk voor schade of nadeel die ontstaat door fouten, vergissingen, drukfouten enz. in de documenten uitgaande van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN. In geval van tegenstrijdigheden in de documenten uitgaande van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN, zal de Klant HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN daarop opmerkzaam maken. In ieder geval zal HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN deze kunnen rechtzetten.

2.13.          Alle ontwerpen, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en dergelijke, opgemaakt of aangepast door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN, zijn en blijven eigendom van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN, en worden beschermd door intellectuele rechten. De Klant mag deze ontwerpen, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en dergelijke niet gebruiken voor andere doeleinden dan de overeenkomst met HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN en mag ze niet doorgeven aan derden, behoudens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De Klant mag geen gebruik meer maken van deze informatie of documenten indien de overeenkomst met HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN om welke reden dan ook niet tot stand komt of niet volledig uitgevoerd zou worden.

2.14.          Wanneer betaling van een voorschot of contante betaling is voorgeschreven in de offerte, is HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN slechts gebonden enige uitvoering aan te vatten na integrale betaling ervan. De uitvoeringstermijn neemt aanvang op de dag na ontvangst van de betaling door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN.

2.15.          Elk voorschot dat of elke betaling die naar aanleiding van de bestelling werd ontvangen, is definitief door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN verworven tenzij de Klant het bewijs levert dat HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN, binnen de maand na hiertoe door de Klant in gebreke te zijn gesteld, op manifeste wijze tekort is gekomen om te voldoen aan één van haar hoofdverbintenissen of indien HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN zich na aanvaarding van de werken terugtrekt. HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN kan in elk geval het voorschot/de betaling compenseren met elke vordering die zij heeft op de Klant.

 

 3.                   Prijzen

 

3.1.              De in de documenten uitgaande van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De BTW wordt aangerekend in de factuur en is ten laste van de Klant

Indien door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN een foutief BTW percentage zou worden toegepast, kan zij dit steeds rechtzetten, en aanvaardt de Klant daarvan de gevolgen. De Klant staat in voor alle gevolgen die voortvloeien uit de toepassing van het verkeerde BTW percentage. Eventuele boetes en kosten die hieraan verbonden zijn, komen enkel ten laste van de Klant en kunnen desgevallend door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN op de Klant worden verhaald.

De prijzen zijn mee opgesteld op basis van gegevens die aan HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN worden meegedeeld door de Klant De Klant zal alleen instaan voor alle financiële gevolgen, indien de facturatie gebeurde op basis van verkeerde informatie door de Klant

3.2.              Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden uitgevoerd, behoudens andersluidend akkoord, aan de overeengekomen of bij gebreke daarvan, de alsdan geldende (uur)tarief en eenheidsprijzen. De Klant verklaart ingelicht te zijn omtrent deze tarieven en deze eenheidsprijzen.  De uitvoering van meerwerken is in hoofde van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN een inspanningsverbintenis, ongeacht het bereikte resultaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tenzij de Klant de uitvoering van meerwerken tijdens de uitvoering ervan gemotiveerd protesteert, aanvaardt de Klant het als bewezen dat deze meerwerken door hem/haar werden gevraagd of dat deze noodzakelijk waren, en worden alle meerwerken als aanvaard beschouwd.

3.3.              Minwerken worden in overleg tussen de Klant en HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN overeengekomen. Een verrekening van de overeengekomen prijs bij minwerken op verzoek van de Klant is uitgesloten.

3.4.              Alle zaken die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de offerte, zijn niet in de prijs inbegrepen.

 

 4.                   Uitvoering van de werken

 

4.1.              Alle uitvoerings- en leveringstermijnen zijn indicatief en niet-bindend. Vertraging in de uitvoerings- of leveringstermijn geeft de Klant niet het recht om een schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Bij meerwerken, uitstel of fasering van de werken op vraag van de Klant vervalt de uitvoeringstermijn.

4.2.              Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, of die onvermijdbaar zijn, of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder maken dan normaal, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN het recht, zonder hiertoe verplicht te zijn, de overeenkomst éénzijdig en zonder rechterlijke machtiging te herzien, de duur te verlengen, of de overeenkomst op te zeggen zonder schadevergoeding.

Volgende gevallen worden in elk geval aanzien als overmacht (niet-limitatief): ongevallen, materiaalbreuk, vertragingen of fouten bij de leverancier, bevoorradingsproblemen, productieonderbrekingen, verkeershinder, werkstakingen, bedrijfsblokkades, lock-outs, brand, transportproblemen, oorlog, terreuraanslagen, gebrek aan energie- of transportmogelijkheden, onvoorziene maatregelen van overheidswege, pandemie (waaronder Covid-19) en alle uit een pandemie voortvloeiende maatregelen of beslissingen van derden of overheden, en abnormale klimatologische toestanden, ongeacht of dergelijke gebeurtenissen al dan niet voorzienbaar waren.

4.3.              De hierna vermelde veiligheidsvoorzieningen voor de aangestelden van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN zijn inbegrepen in de prijs: helm, bril, schoenen en kledij. Alle andere veiligheidsvoorzieningen, indien wettelijk of andere wijze verplicht, zijn ten laste van de Klant en dienen door hem te worden voorzien volgens de vigerende reglementering. HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN behoudt zich het recht voor om de werken op te schorten totdat deze veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn of in de veiligheidsvoorzieningen te voorzien op kosten van de Klant

4.4.              De Klant zorgt ervoor dat de te bewerken oppervlakten voldoende stevig en volgens de normale bevestigingswijze zijn, bij aanvang van de werken. Voor aansluiting tegen muren of constructies dient alles gereed te zijn vóór aanvang van de werken. HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de voorbereidende werken.

Indien HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN oordeelt dat de voorbereidende werken of de voorafgaande staat niet voldoet, heeft zij het recht om geen aanvang te nemen met de uitvoering van de werken. De (financiële) gevolgen van het uitstel van de werken zijn uitsluitend ten laste van de Klant

De aanvang of uitvoering van de werken houdt geen aanvaarding in van de oppervlakte of van de voorafgaande staat noch erkenning van enige verantwoordelijkheid.

Onvoorziene maar noodzakelijke meerwerken die tijdens de werken worden ontdekt (zoals aanpassingen aan technieken (bv. verluchting) ), worden doorgerekend aan de Klant, zonder dat hiervoor een uitdrukkelijk akkoord nodig is. De meerkost wordt naar keuze van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN gerekend aan het alsdan geldende (uur)tarief en eenheidsprijzen of aan de prijzen uit de bestaande overeenkomst.

4.5.              De Klant garandeert dat de toegangswegen tot de werf in dusdanige staat zijn dat de voertuigen van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN zonder probleem de materialen tot tegen het gebouw van de Klant kunnen brengen.

4.6.              De Klant voorziet in de gratis terbeschikkingstelling van elektriciteit, licht en water voor de uitvoering van de werken door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN. De voor montage noodzakelijke stroomaansluiting (220 V 16A) dient binnen een straal van 10m vanaf de montageplaats aanwezig te zijn.

4.7.              Wanneer de Klant zich niet houdt aan de bepalingen van de overeenkomst, behoudt HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN zich het recht voor om de werken stil te leggen, dit zonder voorafgaande verwittiging. De op dat ogenblik uitgevoerde werken meer 10% zullen dan gefactureerd worden en deze gelden zijn onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht om de overeenkomst te ontbinden lastens de Klant en een verbrekingsvergoeding te vorderen conform art. 11 van de algemene voorwaarden.

4.8.              Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de Klant, heeft HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat er waarborgen van onberispelijke kwaliteit worden verstrekt door de Klant, bij gebreke waaraan HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN het recht heeft om de overeenkomst lastens de Klant als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en het reeds uitgevoerde werk te factureren, meer een schadevergoeding onder andere wegens verbreking van de overeenkomst.

4.9.              HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN heeft het recht zich te laten vervangen in de uitvoering van haar verbintenissen door gelijk welke andere derde of een onderaannemer die zij geschikt acht het contract uit te voeren. De Klant kan niet zijn rechten of plichten uit de overeenkomst met HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN overdragen of uitbesteden. De Klant kan geen verband houdende opdrachten noch (meer)werken opdragen aan een derde of een (onder)aannemer zonder schriftelijk akkoord van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN.

 

 5.                   Oplevering van de werken – conformiteit van de levering – zichtbare gebreken

 

5.1.              Na de beëindiging van de werken worden de werken als opgeleverd en aanvaard aanzien door ondertekening door de Klant van de opleverbon. Indien geen opleverbon werd ondertekend (bv. door afwezigheid van de Klant), worden de werken als opgeleverd en aanvaard aanzien, indien  de Klant geen schriftelijke opmerkingen heeft gemaakt binnen de 8 dagen na de beëindiging van de werken.

De Klant kan binnen die periode van 8 dagen tevens verzoeken om een formele oplevering.

5.2.              De ingebruikname van een geheel of een gedeelte van de werken,  de integrale of gedeeltelijke aanvaarding of betaling van de facturen met betrekking tot de werken, alsook de uitvoering van verdere werken door een derde worden aanzien als een stilzwijgende oplevering. De Klant erkent daardoor meteen dat de uitgevoerde werken door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN volgens de regels van de kunst werden uitgevoerd en dat het werk is aanvaard.

5.3.              De conformiteit van de levering (geleverde producten) dient bij de in ontvangstname door de Klant gecontroleerd te worden.

Die controle wordt geacht te zijn gebeurd op het ogenblik van het lossen en op de plaats van het lossen, en dit alvorens de producten worden afgeladen.  De Klant die de controle zowel kwalitatief als kwantitatief wenst uit te oefenen, dient HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN ervan vooraf tijdig schriftelijk op de hoogte te brengen.  

De afwezigheid van de Klant op het ogenblik van levering houdt in dat hij instemt met de levering en dat hij afziet van mogelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN betreffende de conformiteit van de levering.

 6.                   Annulering door de Klant


6.1.              Bij annulering van een bestelling of opdracht, zelfs gedeeltelijk, door de Klant, is de Klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding, forfaitair en onherroepelijk vastgesteld op 35% van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling, onverminderd het recht van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN om een hogere schade te bewijzen conform artikel 1794 B.W.

Deze schadevergoeding is eveneens verschuldigd bij ontbinding van de overeenkomst ten laste van de Klant mbt. het saldo van de werken.

6.2.              In geval van annulering van een bestelling door de Klant dient het deel van de uitgevoerde bestelling of dat deel van de bestelling dat in uitvoering is, op het ogenblik van de annulering, eveneens betaald te worden.

Onder de bestelling in uitvoering verstaat men niet alleen dat deel van de werken waarvan de werkelijke uitvoering een aanvang heeft genomen, maar ook dat deel dat in voorbereiding is, alsook de aangekochte materialen, de in productie genomen materialen en de bestelde materialen die niet meer konden geannuleerd worden bij eventuele leveranciers en onderaannemers.

 

 7.                   Betalingen

 

7.1.              Behoudens andersluidende vermelding op de facturen moeten alle leveringen en prestaties van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN betaald worden binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum, zonder het recht voor de Klant om een korting of disconto toe te passen. Betalingen gebeuren in contanten, op de zetel van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN of op haar bankrekening.

7.2.              Protest tegen de factuur dient schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd te gebeuren binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurnummer en datum. Wanneer niet voldaan is aan één van deze voorwaarden wordt het protest als niet bestaande aanzien en wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn, zonder dat HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN gehouden is op dit protest te antwoorden.

7.3.              Bij gebreke aan integrale en tijdige betaling zal HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht hebben op de betaling van een verwijlintrest van 10 procent op jaarbasis, te vermeerderen met 10% van het factuurbedrag als schadebeding (met een minimum van  250 euro per factuur en een maximum van 7.500 euro als schadebeding) tevens te vermeerderen met 30 euro per aanmaning, alle invorderings- en gerechtskosten, alsook de kosten en erelonen van de advocaat voor buitengerechtelijke en gerechtelijke stappen tot inning.  

7.4.              Zo de Klant één factuur op haar vervaldatum niet heeft betaald, worden alle andere facturen, zelfs deze die nog niet zijn vervallen, onmiddellijk opeisbaar.

7.5.              Ingeval van laattijdige betaling van een factuur door de Klant behoudt HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN zich het recht voor om eventuele toegestane kortingen vervallen te verklaren, zelfs met terugwerkende kracht en dit met betrekking tot de kortingen die aan de Klant werden toegekend tot één jaar voorafgaand aan de laatste aan de klant toegestane korting.

7.6.              Ingeval van laattijdige betaling van een factuur behoudt HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN zich het recht voor om verdere uitvoering van leveringen of werken op te schorten tot de volledige betaling van de openstaande bedragen, ook indien de niet betaling gebeurt omwille van een beweerde betwiste levering of gebrekkige dienstverlening door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN. De uitvoeringstermijn wordt ten laste van de Klant opgeschort met een periode gelijk aan de dag van laattijdige betaling tot de dag na de ontvangst van de betaling of de goedkeuring door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN.

7.7.              In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijk betwiste levering of gedeeltelijk gebrekkige dienstverlening als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet werd betwist uit te stellen. Ook vertraging in de levering en/of plaatsing, geeft geen recht aan de Klant tot inhouding van enige betaling evenmin als een wijziging in de oorspronkelijke opdracht. Tenzij vooraf uitdrukkelijk door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN toegestaan, is geen enkele inhouding ten titel van garantie toegelaten 

7.8.              Indien  betalingsfaciliteiten worden toegestaan, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke eisbaarheid van alle nog te vervallen termijnbetalingen met zich mee brengt.

7.9.              Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens deze voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi der) factu(u)r(en), waarbij de oudste openstaande bedragen ook eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de Klant ter gelegenheid van zijn betaling.

7.10.          HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN is te allen tijde gerechtigd om het geheel of een gedeelte van de schuldvorderingen op de Klant over te dragen aan derden.

7.11.          Op elk ogenblik en zelfs na faillissement van de Klant of een andere vorm van samenloop, insolventieprocedure of beslag op het vermogen van de Klant (zoals onder andere faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening, collectieve schuldenregeling,…) heeft schuldvergelijking van rechtswege plaats tussen alle vorderingen van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN op haar Klant enerzijds en alle vorderingen van haar Klant op HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN anderzijds, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing.

Deze schuldvergelijking is ook van toepassing op alle opeisbare en niet-opeisbare bedragen (bijvoorbeeld ook verbrekingsvergoedingen of andere schadevergoedingen) die verschuldigd en/of opeisbaar worden of zullen worden na en/of omwille van de situatie van samenloop en met verval van alle toegestane betalingsfaciliteiten. Deze schuldvergelijking is tegenstelbaar aan derden.

Bovendien is HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN in voorkomende gevallen gemachtigd om, in geval de onderlinge vorderingen tussen HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN en de Klant niet liquide, opeisbaar of vervangbaar zijn, deze vorderingen te liquideren of opeisbaar te stellen met het oog op het plaatsvinden van de verrekening.

In het raam hiervan, maar daar niet toe beperkt, heeft HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN het recht om de onderlinge rechtsverhouding tussen haar en de Klant te ontbinden of de onderlinge vorderingen anderszins vervroegd opeisbaar te stellen, onder meer in de volgende gevallen:

-          Faillissement van de klant of een andere vorm van samenloop, een insolventieprocedure of beslag op het vermogen van de Klant

-          Aanstelling van een bewindvoerder/bestuurder/mandataris over de Klant

-          Wanbetaling van de Klant

7.12.          Schuldvergelijking in de onderlinge verhouding tussen HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN en de Klant blijft mogelijk niettegenstaande enige overdracht door de Klant van zijn vorderingen op HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN

Alle onderlinge vorderingen van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN en de Klant worden geacht onderdeel uit te maken van een ondeelbaar geheel en zijn in die optiek onderling samenhangend.

7.13.          De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst van overdracht van schuldvordering.

Dit betekent dat, HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN haar vordering op haar Klant kan betekenen bij aangetekend schrijven aan de schuldenaar van haar Klant ten bedrage van alle door de Klant verschuldigde bedragen. De Klant is verplicht om HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN op eerste verzoek alle elementen met betrekking tot haar schuldvorderingen opzichtens haar schuldenaren mee te delen zodra HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN kennis heeft gegeven dat zij voornemens is dit artikel toe te passen.

 

 8.                          Garanties en aansprakelijkheid

 

8.1.              Bij levering dient de Klant na te gaan of de geleverde producten zichtbare beschadigingen of gebreken vertonen. Zichtbare beschadigingen of gebreken dienen door de Klant aan HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN te worden gemeld per e-mail binnen de 48 uren na levering. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.

8.2.              In de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen zoals onder meer met betrekking tot de kwaliteit, hoeveelheid, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren.

Kenmerken alsook eigenschappen eigen aan de gebruikte materialen kunnen geen grond voor klachten of aansprakelijkheid lastens HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN opleveren.

8.3.              Alle producten van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN zijn maatwerk en kunnen niet geretourneerd worden.

8.4.              Gedurende een periode van twee jaar vanaf de levering, garandeert HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN, bij een defect aan een vliegenraam of -deur die werd geproduceerd door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN, de volledige herstelling ervan in haar eigen werkhuizen door haar eigen techniekers of de levering van onderdelen ter vervanging van eventuele defecte onderdelen, onder de hierna volgende voorwaarden. De Klant kan geen aanspraak maken op verbreking van de overeenkomst of enige andere vergoeding of tussenkomst van welke aard dan ook.

Voor niet door haar geproduceerde onderdelen, is de aansprakelijkheid van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN steeds beperkt tot maximaal de op dat moment geldende waarborg die door de fabrikant of de leverancier van bepaalde onderdelen is voorzien.

Actueel geldt in functie van de bovenstaande alinea’s de volgende garantie voor de volgende zaken en onderdelen:

-              Twee jaar garantie op wieltjes schuifvliegendeur:

-              Twee jaar garantie op pomp vliegendeur en pomp schuifvliegendeur;

-               Twee jaar garantie op de constructie en werking van het globale product (mits correcte installatie volgens meegeleverde montagehandleiding);

-               Twee jaar garantie op dierenluikjes;

-               Tien jaar garantie op het lakwerk en de aluminium profielen;

-               Vier jaar garantie op sluitwerk (scharnieren en handvaten);

-               Twee jaar garantie op overige onderdelen die niet uitdrukkelijk worden vernoemd of uitgesloten.

Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage door normaal gebruik, vallen niet onder een garantiebepaling, zoals o.m.:

-          Gaas

-          Plissé’s: er kan geen garantie geboden worden op het binnenwerk van de plissé: dit zijn de koordjes, de stalen band bovenaan en het gaas ervan.

Als reparatie of vervanging nodig is, dient de Klant dit schriftelijk te melden en steeds het ordernummer en een uitgebreide omschrijving van de klacht mee te delen. Voor ophaling van de producten dient er een HR-herstelopdracht aan het product bevestigd te zijn.

8.5.              HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN heeft steeds het recht om tot herstelling of vervanging in natura over te gaan.

8.6.              HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN is niet aansprakelijk en bijgevolg tot geen vrijwaring verplicht voor enige andere dan de onder 8.4. verborgen gebreken, tenzij veroorzaakt door bedrieglijk opzet, fraude of bedrog van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN. In ieder geval dienen de beweerde verborgen gebreken te worden gemeld binnen de maand na de kennisname van het gebrek, op straffe van verval. HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken die zich manifesteren binnen een termijn van 2 jaar na oplevering van de werken.

De aansprakelijkheid of vrijwaring voor verborgen gebreken kan alleszins niet verder strekken dan die van de leveranciers en is uitgesloten wanneer de facturatie van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN niet op de vervaldag integraal was voldaan, op straffe van verval.

8.7.              Er kan door de Klant slechts aanspraak worden gemaakt op de waarborg na integrale betaling van de werken en/of producten conform deze algemene voorwaarden en waarvoor de waarborg wordt ingeroepen. De waarborgtermijn is in elk geval gestart vanaf het einde van de werken.

8.8.              De waarborg geldt slechts voor de producten of materialen die door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN geleverd werden of de prestaties die door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN werden uitgevoerd. Hij strekt zich niet uit tot de materialen waarin de door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN geleverde producten of materialen zijn geïncorporeerd en in het bijzonder, tot de eigenschappen/karakteristieken van deze materialen en producten. 

8.9.              De gebreken en/of de schade die het gevolg zijn van één van volgende feiten of handelingen worden uitdrukkelijk uitgesloten van elke waarborg:

-   Elke onachtzaamheid, elk gebruik van de producten of materialen anders dan overeenkomstig de technische specificaties van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN of van de fabrikant, elk gebrek aan onderhoud, aan reiniging of aan nabehandeling conform de gegeven instructies , of, in het algemeen, het verkeerd, abnormaal of abusievelijk gebruik ervan; De Klant erkent de onderhoudsinstructies te hebben ontvangen, die hem ofwel schriftelijk ofwel mondeling werden toegelicht;

-   Elke interventie, regeling, herstelling of soortgelijke praktijken in verband met de onderhoudswerken uitgevoerd door eenieder die daartoe niet door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN of door de fabrikant werd erkend;

-   Elke brand, waterschade, ongevallen of gebreken in de klimaatregeling, stormen, gevolgen van de stormen of weerkundige rampen;

-    Elke daad of schade-toebrengende fout, veroorzaakt door gelijk wie, inbegrepen de Klant zelf of zijn aangestelden;

-    De schade veroorzaakt door het transport, zelfs indien de levering franco, door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN of in haar opdracht gebeurt;

-   Schade op grond van burenhinder (art. 544 BW);

-   Schade tijdens of na de werfperiode, veroorzaakt door derden, zoals (doch niet-limitatief) diefstal en vandalisme;

Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN vervalt indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van twee (2) jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

8.10.          De aansprakelijkheid van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN voor eventueel door de Klant geleden schade ingevolge fouten door HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN of door haar aangestelden gemaakt tijdens de uitvoering van haar verbintenissen, is beperkt tot de directe schade die te wijten is aan haar zware fout of het bedrog van één van haar aangestelden of het foutief (of niet) uitvoeren van haar hoofdverbintenis behoudens eventuele overmachtssituaties. HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN is niet aansprakelijk voor fouten, inclusief zware fouten en bedrog, begaan door zelfstandige uitvoeringsagenten op wie zij beroep doet.

8.11.          De aansprakelijkheid van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN is in ieder geval beperkt tot de waarde van de werken zoals opgenomen in de factuur. In alle gevallen van aansprakelijkheid van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN geldt een absoluut maximum van aansprakelijkheid tot de bedragen waartoe HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN verzekerd is overeenkomstig de bedrijfspolis aansprakelijkheidsverzekeringen.

8.12.          Enkel de schade die voorzienbaar was bij het aangaan van de overeenkomst komt in aanmerking voor vergoeding.

8.13.          HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor immateriële, indirecte of gevolgschade (zoals, doch niet-limitatief: gederfde winst, inkomensverlies, administratiekosten, schade aan derden etc) en geen enkele objectieve productaansprakelijkheid kan aan HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN ten laste worden gelegd.

8.14.          HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ten gevolge van vertragingen in de uitvoering.

 

9.                          Overdracht van risico’s

9.1.              De Klant draagt het volle risico over de geleverde producten vanaf het transport.

9.2.              Van zodra aan de Klant is meegedeeld dat de producten klaar zijn voor levering, en de levering nog niet heeft kunnen gebeuren omwille van redenen vreemd aan HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN, gebeurt de bewaring van de producten in afwachting van de levering of de afhaling op risico en kosten van de Klant

 

10.                       Eigendomsvoorbehoud en pand

10.1.          De geleverde producten, al dan niet bij uitvoering van werken, blijven, zelfs ingeval van (niet geoorloofde) incorporatie in een onroerend goed of wijziging, eigendom van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN tot aan de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en kosten. Met het oog op het voortbestaan van het eigendomsvoorbehoud na incorporatie, zal HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN volgens eigen inzicht het eigendomsvoorbehoud kunnen laten registreren in het pandregister. 

Het eigendomsvoorbehoud blijft eveneens gelden indien de producten zouden worden vermengd of zouden worden verwerkt tot een nieuw goed.

Zolang HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN volgens deze clausule het eigendomsrecht behoudt, blijft de Klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van de betrokken producten. Hij mag ze niet wijzigen, verpanden, verkopen of op enigerlei wijze bezwaren en ze evenmin incorporeren of omvormen. Hij is er voor aansprakelijk en verbindt er zich toe zich te verzekeren tegen alle risico’s.

Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de producten onder eigendomsvoorbehoud. Indien de opdrachtgever de producten bezwaart of vervreemdt voordat het eigendomsrecht op hem is overgegaan, aanvaardt hij dat het eigendomsvoorbehoud bijgevolg overgaat op de schuldvordering tot betaling van de prijs en komen de inkomsten voortvloeiend uit de vervreemding ervan uitsluitend toe aan HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN. Het eigendomsvoorbehoud gaat eveneens over op de schuldvordering tot vergoeding ingeval van tenietgaan, beschadiging of waardeverlies van de producten. Die inkomsten worden aanzien als bijzonder en afzonderlijk bijgehouden door de opdrachtgever en zijn niet vermengd met zijn andere algemene of bijzondere middelen of activa.

In geval de producten op grond van dit eigendomsvoorbehoud teruggaan naar HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN heeft HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN het recht eventueel ontvangen voorschotten of deelbetalingen met betrekking tot die producten te compenseren met openstaande vorderingen, van welke aard ook (hierin o.a. inbegrepen een vordering voor alle geleden schade wegens niet naleving van de overeenkomst).

10.2.          Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud worden de risico’s op de Klant overgedragen op het moment van de levering.

10.3.          Door het sluiten van deze overeenkomst, geeft de Klant al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen en tegoeden tegenover derden, uit welke hoofde ook, in pand ten gunste van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN, tot zekerheid van al haar verplichtingen voortvloeiend uit haar overeenkomst(en) met HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN.

 

11.  Schorsing en ontbinding van de overeenkomst

11.1.          Bij niet–betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet–nakoming van zelfs één contractuele verplichting van de Klant, behoudt HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN zich het recht voor om:

 -          Hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen of opdrachten te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de Klant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN om schadevergoeding te vorderen;

-          Hetzij de overeenkomst zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden ten laste van de Klant, onverminderd het recht van HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN om schadevergoeding te vorderen.

In geval van ontbinding ten laste van de Klant, dient de Klant de uitgevoerde werken en werken in uitvoering integraal te vergoeden. Daarnaast is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 35 % van de overeengekomen prijs mbt. het resterend deel van de werken, onverminderd het recht voor HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN om haar werkelijke schade te verhalen op de Klant

11.2.          HR VLIEGENRAMEN EN -DEUREN is alleszins gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de Klant of de onderlinge vorderingen vervroegd opeisbaar te stellen, bij grove contractuele wanprestatie, faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling, in geval van beslag op een deel van het vermogen van de Klant of enige andere vorm van samenloop, kennelijk onvermogen, liquiditeitsproblemen, ontbinding of wijziging van de vorm of de inhoud van de vennootschap, aanstelling van een bewindvoerder/bestuurder/mandataris over de Klant alsook indien er een substantieel bedrag van de facturen niet-betaald is en/of de betaling gedurende meer dan 2 maanden uitblijft.

 

12.                       Geschillen

12.1.          Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

12.2.          In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt of de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd

Al meer dan 30 jaar ervaring in professionele vliegwering

contacteer ons

ons productengamma

Vliegenramen

Vliegenramen

Rolhorren

Rolhorren

Vliegendeuren

Vliegendeuren

Schuifvliegendeuren

Schuifvliegendeuren

Plissés

Plissés

Extra informatie

Extra informatie